گروه علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

اخبار و اطلاعات مربوط به گروه علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

تقویم جلسات دفاع گروه

تقویم دفاع پایان نامه های دانشجویی کارشناسی ارشد و رساله های دانشجویی دکترا

گروه علوم اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

1- موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد:

تأثیر شاخص های اقتصاد دانش بنیان بر تراز تجاری

ارائه دهنده:

سرکار خانم عطیه گرجی زاده

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسین شریفی رنانی

زمان:

یکشنبه 9 شهریورماه 1393 - ساعت 11:30

مکان:

اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی


2- موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد:

بررسی عوامل اقتصادی موثر بر جرم در کشورهای منتخب در حال توسعه

ارائه دهنده:

زهرا خدا بخشی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سعید دائی کریم زاده

زمان:

سه شنبه 25 شهریورماه 1393 - ساعت 16:30

مکان:

اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی3- موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد:


تحلیلی از هزینه های رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای اسلامی:

روش داده های تلفیقی

ارائه دهنده:

محسن سیفی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر صادق بختیاری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر همایون رنجبر

زمان:

پنج شنبه 16 بهمن ماه 1393 - ساعت 13:30

مکان:

سالن جنبی B تالار امیرکبیر